niedziela, 19 marca 2017

Rachunek zysków i strat banku - podstawowe kategorie

Rachunek zysków i strat banku - podstawowe kategorie

Jak spojrzy się na rachunek zysków i strat banku, od razu widać, że nie jest to biznes jak każdy. Dlatego analizę rachunku wyników banku trzeba zacząć od przedstawienia podziału na różne kategorie działalności:

Poniżej, żeby łatwiej było widać o czym piszę fragment skonsolidowanego sprawozdania finansowego banku ING za 2016 r. (można je ściągnąć w całości tutaj):


analiza finansowa banku1. Działalność odsetkowa

Na samej górze prezentowana jest działalność odsetkowa, czyli najważniejsza część działalności banku. Widać to nawet po samych kwotach - ING zarobił na niej w 2016 r. prawie 3 mld PLN. 

Przychody z tytułu odsetek to oczywiście kwoty odsetek zapłacone przez klientów banku z tytułu wszelkich kredytów zaciągniętych w banku oraz odsetki od różnych obligacji posiadanych przez bank. 

Po stronie kosztów odsetkowych, są wszelkie odsetki jakie bank zapłacił za pozyskane finansowanie. Najważniejsza część to oczywiście odsetki zapłacone klientom za ich depozyty (czyli odsetki na kontach oszczędnościowych i lokatach) - finansowanie detaliczne. Poza tym banki płacą odsetki od finansowania hurtowego - przede wszystkim z emisji papierów wartościowych (głównie obligacji) oraz finansowania pożyczonego od innych banków.


2. Działalność prowizyjna

Działalność prowizyjna to druga, zazwyczaj nieco mniejsza część wyniku finansowego banku.

W zakresie przychodów z działalności prowizyjnej, jak łatwo można się domyślić znajdują się przede wszystkim prowizje i opłaty pobrane za wszelki czynności bankowe - prowadzenie kont (w tym wydane karty płatnicze) czy udzielenie kredytów. Istotne są także marże wynikające z obrotu walutami. 

Koszty prowizyjne zazwyczaj nie są duże - są tam prowizje, które bank zapłacił w związku z prowadzoną działalnością.


3. Działalność inwestycyjna

Działalność inwestycyjna to jest to miejsce w rachunku wyników banków, które jest tak w wielu przypadkach najbardziej zmienne. W powyższej tabeli tego nie widać aż tak dobrze (tak się akurat złożyło - o tym w kolejnych postach), ale wynik na inwestycjach potrafi się gwałtownie zmieniać pomiędzy poszczególnymi okresami. Wynika to ze zmian wyceny instrumentów finansowych posiadanych przez bank (o ile księgowo bank przyjmie taką metodologię wyceny - to już mocniej zaawansowany temat) .


4. Pozostałe

Pozostałe kategorie (z numerem 4) już dość mocno różnią się między sobą. Są tam:
  • pozostała działalność podstawowa - tu wpadają wszelkie niewielkie kwoty, których nie da się sklasyfikować nigdzie indziej;
  • koszty działania - wszelkie koszty jakie bank ponosi z prowadzeniem swojej działalności - przede wszystkim wynagrodzenia pracowników, koszty utrzymania oddziałów, itd.
  • odpisy na utratę wartości - księgowo założona wartość, która nie zostanie odzyskana z udzielonych kredytów (czyli kwoty, których ludzie nie oddadzą, ale wyliczone zgodnie z dość szczególnymi metodami).
  • podatek od niektórych instytucji bankowych - tzw. podatek bankowy wprowadzony w 2016 r.

 

5. Zysk

Na koniec po dodaniu wszelkich przychodów i odjęciu wszelkich kosztów wychodzi zysk brutto, czyli wartość, którą bank zarobił i od której zapłaci podatek CIT. Po podatku mamy wartość zysku netto, która powiększy kapitał własny banku (o ile nie zostanie wypłacona w formie dywidendy).

Szczegółowe informacje o poszczególnych kategoriach w kolejnych wpisach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Odpisy na utratę wartości aktywów (impairment)

Banki to z perspektywy analizy finansowej wyjątkowo ciekawa podmioty. Przede wszystkim w bankach, jak w mało której działalności, wartość dl...