piątek, 31 marca 2017

Rachunek zysków i strat - pozostałe

Rachunek zysków i strat - pozostałe

Na koniec omówienia rachunku zysków i strat banku chciałbym pokazać pozostałe pozycje, po działalności odsetkowej, prowizyjnej i inwestycyjnej. Są to głównie bardzo różne pozycje, a niektóre z nich na pewno zapracują na osobne omówienie w którymś z następnych postów.Źródło: Nota 2 do skonsolidowanego sprawozdania ING Banku za 2016 r.

1. Wynik na pozostałej działalności podstawowej

Wynik  na pozostałej działalności podstawowej to typowa kategoria dopełniająca podział na różne elementy (tak jak i ten post :)). Znajdują się tam efekty wszelkich działań banku, których nie dało się sklasyfikować nigdzie indziej. Największą część tej pozycji stanowi wynik ze sprzedaży usług przez podmioty zależne od banku (pokazuję sprawozdanie skonsolidowane, uwzględniające działalność całej grupy ING). Ponadto są tam zyski/straty ze sprzedaży aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych, ewentualnych odszkodowań itd.

2. Koszty działania

Koszty działania banku to temat, który zdecydowanie zasługuje na odrębne omówienie. Nie tylko dlatego, że jest to bardzo duża pozycja, ale też żeby zrozumieć niektóre działania banku (np. przesuwanie klientów do Internetu zamiast obsługi w oddziałach). Na ten moment niech wystarczy informacja, że zdecydowaną większość tych kosztów (tak ok. połowy) stanowią koszty pracownicze - wynagrodzenia i składki pracodawcy na ZUS. Poza tym istotne pozycje to oczywiście promocja, koszty IT, koszty wynajmu lokalizacji pod odziały itd.


3. Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych

To kolejny element, który jest niesamowicie istotny z perspektywy działalności banku i zrozumienia jak to działa. Odpisy to księgowe ujęcie przewidywanej wartości aktywów - czyli kredytów, jaka nie zostanie spłacona. Co istotne, nie jest to faktyczna wartość niespłaconych kredytów (bo jednak jakaś część zostanie odzyskana), a tylko wartość jaka według banku w zgodzie ze standardami rachunkowości, nie zostanie najprawdopodobniej odzyskana od klientów. Odpisy to najbardziej podatny na "naciąganie" fragment rachunku wyników banku, dlatego też jest zazwyczaj intensywnie weryfikowany przez audytorów i KNF.


4. Podatek od niektórych instytucji finansowych.

To oczywiście nic innego jak słynny "podatek bankowy" wprowadzony w 2016 r. Co ciekawe podatek ten, mimo że jest kosztem i prezentowany jest powyżej zysku brutto, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu na potrzeby obliczania podatku dochodowego.


5. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy płacony przez banki zasadniczo nie różni się od podatku dochodowego płaconego przez inne podmioty gospodarcze. Również wynosi 19% i jest naliczany od zysku brutto. Trzeba jednak zauważyć, że ze względu na specyfikę działalności jego obliczanie to nie jest bułka z masłem, ze względu na wyjątkowe duże rozbieżności w obliczaniu zysku księgowego i podatkowego. Dotyczą one np. sposobu ujmowania przychodów i kosztów odsetkowych, szczególnego traktowania odpisów, podatku od niektórych instytucji finansowych itd.

6. Zysk netto

Króliczek, za którym wszystkie banku gonią :) Oczywiście powiększa on kapitał własny, co w bankach jest szczególnie istotne, ponieważ im większy kapitał o ile oczywiście nie zostanie wypłacony w postaci dywidendy, tym większe możliwe aktywa i zyski w kolejnych okresach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Odpisy na utratę wartości aktywów (impairment)

Banki to z perspektywy analizy finansowej wyjątkowo ciekawa podmioty. Przede wszystkim w bankach, jak w mało której działalności, wartość dl...