wtorek, 30 maja 2017

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych, to przy analizie zwykłych spółek zdecydowanie najciekawszy fragment sprawozdania finansowego. W przypadku analizy finansowej banków nie ma on jednak niestety większego znaczenia - prezentuję go raczej z poczucia obowiązku kompletności tego miniprzewodnika.

Źródło: Sprawozdanie skonsolidowane GK ING Banku za 2016 r.

1. Przepływy z działalności operacyjnej

Jak widać we fragmencie sprawozdanie ING Banku powyżej, pozycja przepływów operacyjnym składa się standardowo z zysku netto i wielu korekt do tej pozycji. W zdecydowanej większości są to korekty o zmianę stanu bilansowego poszczególnych pozycji (analogicznie jak przy "normalnych" spółkach jest to zmiana stanu kapitału obrotowego.
Drugie duże i bardzo ciekawe źródło korekt to te wynikające z księgowego ujmowania odsetek metodą efektywnego oprocentowania. W powyższym przykładzie różnica pomiędzy odsetkami rozpoznanymi jako zysk (2,9 mld PLN), a faktycznie otrzymanymi (3,8 mld PLN) wynosi bagatela 0,9 mld PLN.

2. Przepływy z działalności inwestycyjnej.

W przepływach z działalności inwestycyjnej jak to zazwyczaj bywa można znaleźć nakłady na aktywa trwałe i WNIP. Jednak jak już wiemy (np. stąd) ich skala jest zazwyczaj pomijalna. Ciekawsze jest ujmowanie jako przepływów inwestycyjnych nabycia instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności. O ile jest to w miarę zrozumiałe z perspektywy księgowej (przynoszą korzyści w horyzoncie powyżej 1 roku), to jednak jest nieco mylące. Jeśli bank obejmuje takie same obligacje, w zależności od wewnętrznej polityki księgowej będą one albo w przepływach inwestycyjnych (trzymane do wymagalności) albo operacyjnych (ujmowanie jako pożyczki/ dostępne do sprzedaży).

3. Przepływy z działalności finansowej.

Przepływy z działalności finansowej w przypadku banku to już zupełnie pozycja bez większej wartości poznawczej (no może poza informacją ile dywidendy bank wypłaci :). Prezentowane tam są tylko pozycje związane z finansowaniem długoterminowym, podczas gdy kluczowym źródłem finansowania banku są środki przyjmowane od klientów (temat opisany tutaj).

4. Dlaczego rachunek przepływów pieniężnych w przypadku banków jest mało istotny?


Na koniec najważniejsze. Dlaczego rachunek przepływów pieniężnych nie jest istotny? Odpowiedzi są trzy, z czego tak naprawdę wystarcza pierwsza. :)
Po pierwsze, dlaczego zazwyczaj rachunek przepływów jest istotny? Bo pokazuje ile spółka generuje gotówki, jak ją wydaje i skąd ją bierze. To są kluczowe kwestie jeśli chce się ocenić sytuację finansową spółki na potrzeby wyceny czy analizy kredytowej. W przypadku banków, tym co decyduje o wypłacalności i w dużej mierze wycenie banku to tak poziom kapitału własnego (odwrotnie niż przy zwykłych spółkach, gdzie nie ma on znaczenia), wskaźniki wypłacalności i zysk netto. To od nich zależy możliwość wypłaty dywidendy (a nie od salda gotówki netto jak zazwyczaj) co jest kluczowym parametrem przy wycenie - najczęstszym celu analizy finansowej.

Po drugie, bo banki łatwo pozyskują gotówkę, a ważne jest to co z nią robią. Banki z natury rzeczy sterują tym ile pozyskują gotówki. Jeśli zależy im na zwiększeniu salda - wystarczy podnieść oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych lub pożyczyć na rynku międzybankowym. Wpłynie to jednak na rentowność. Odwrotnie niż w zwykłych spółkach gdzie to rentowność decyduje o tym, czy spółka generuje gotówkę.

Po trzecie, bo niewiele w nim widać :). Jak napisałem powyżej w kilku przykładach (a jest ich więcej), żeby dobrze zinterpretować rachunek przepływów trzeba przyjąć kilka korekt, a tak naprawdę skonstruować sobie go samodzielnie w zależności od potrzeb. W szczególności biorąc pod uwagę punkty pierwszy i drugie, nie ma to zwyczajnie sensu.



Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Odpisy na utratę wartości aktywów (impairment)

Banki to z perspektywy analizy finansowej wyjątkowo ciekawa podmioty. Przede wszystkim w bankach, jak w mało której działalności, wartość dl...